ቅልጡፍ ምብጻሕ ምኽሪ

መግለጺ መደብ

ቅልጡፍ ምብጻሕ ምኽሪ ንስድራቤትካ ኣብ ትኽክለኛ ግዜ ደጋፊ፡ ለውጢ ዘተኮረ ዕላል ይህቦም።

ዝርዝር መደብ

  • ናይ ሓደ ክፍለ ግዜ ኣገልግሎት
  • ናይ 75 ደቓይቕ ትኹረት ዝገበረ ናይ ምኽሪ ቆጸራ
  • ንኣለይትን ህጻናትን ንምድጋፍ ዝተዳለወ ኮይኑ ኣብ ጥዑይ ምዕባለ ህጻናት ትኹረት ብምግባር፣ ዓቕሚ ኣለይቲ
  • ሕሙማት ንምድጋፍን ኣብ ውሽጢ ስድራቤት ጽንዓት ንምድንፋዕን እዩ።
  • ኣገልግሎት ምኽሪ ንውልቀሰባት፡ ስድራቤታት ወይ መጻምድቲ
  • ብመንገዲ መርበብ ጸጋታት ስድራቤት ብነጻ ምብጻሕ
  • ብመንገዲ ኪንድረድ ዝቐርብ

ብቑዓት ዓማዊል

እቲ ኣገልግሎት ኣብ ገዛ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ዘለዎም ኣለይቲ ሕሙማት፡ ወይ ድማ ንመንእሰያትን ትሕቲ 18 ዓመት ህጻናትን ባዕሎም እዩ።

ተወሳኺ ሓበሬታ መደብ

ናይ ምኽሪ ክፍለ ግዜ ንምሕዛዝ፡ ምብጻሕhttps://www.communityconnectyyc.ca/

ንዝያዳ ሓበሬታ ብኢመይል፤ CalgaryNewcomerFRN@ciwa-online.com

ብ ዝምወል፤

Alberta