Newcomer Services

ብዛዕባ ዘቤታዊ ዓመጽ ፍለጥ

ጾታ መሰረት ዝገበረ ዓመጽ ሓደ ካብቶም ብሰፊሑ ዝፍጸሙ መልክዓት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኮይኑ፡ ኣብ እዋን ኮቪድ-19 ብዓቢኡ ወሲኹ። መረዳእታታት ከምዘመልክትዎ፡ ዝተገለሉ ማሕበረሰባት ብሰንኪ መዋቕራዊ ኣድልዎን ስርዓታዊ መልክዕ ጭቆናን ዘይመጣጠን መጠን ጾታ መሰረት ዝገበረ ዓመጽ የጋጥሞም።

ጾታ መሰረት ዝገበረ ዓመጽ ንኹሉ ሰብ ዝጸሉ ኮይኑ፡ ካናዳውያን ብሓባር ኣብ ዓመት ነቲ ድሕሪኡ ዝመጽእ ሳዕቤናት ንምግጣም ብዙሕ ገንዘብ የውጽኡ። ጾታ መሰረት ዝገበረ ዓመጽ ኣብ ውልቀሰባት ዘስዕቦ ጽልዋታት ንምፍታሕን ምስ ማሕበራዊ፡ ጥዕናዊ፡ ፍትሒ፡ ስራሕን ማሕበረሰባዊ ደገፋትን ዝተኣሳሰር ወጻኢታት ዓመጽ ንምሽፋንን ብዙሓት ጸጋታት ኣለዉ። ከም ሕብረተሰብ ንዝደሓኑ ሰባት ኣሚንና ናብ ህይወት ንምምላስ ኣብ ዝገብርዎ ጉዕዞ ብምድጋፍ ብዙሕ ክንገብረሎም ንኽእል ኢና።

CIWA ንቕሓት ኣስራሕትን ኣባላት ማሕበረሰብን ብዛዕባ ስድራቤታዊ ዓመጽ ኣብ ስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ዝዓለመ እዩ። እዞም ጸጋታት እዚኦም፡ ንፍልጠት ተዓዘብትን ምልክታት ናይ ምልላይን ንምግላጽ ዓመጽ ስድራቤት ምላሽ ናይ ምሃብ ዓቕምን ከዕብዩ እዮም። ንተወሳኺ ሓበሬታን ደገፍን ንመደብ ምክልኻል ግጭት ስድራቤትና ተወከሱ፡ 403-263-4414 ወይ

403-263-4414 ወይ familyservices@ciwa-online.com.

ስድራቤታዊ ዓመጽ ብብዙሕ መገዲ ክረአ ይኽእል። ኣብዛ ቪድዮ ኣሚራ ዓበድ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ግህሰትን በደል ክግለጽ ዝኽእል ዝተፈላለየ መገድታትን ትዛረብ።

ስድራቤታዊ ዓመጽ ንነፍሲ ወከፍ ሰብን ዝምድናን ይፈላለ እዩ። ኣብዛ ቪድዮ፡ ቤላ ጉፕታ፡ ብዛዕባ’ቶም ልሙዳት ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ግህሰትን ከመይ ጌርና ኣካል ናይ’ቲ ሰብ ተፈጥሮኣዊ ደገፍ ክንከውን ከም እንኽእልን ትዛረብ።

ዘቤታዊ ዓመጽ ንኹሉ ሰብ፡ እንተላይ ንኣስራሕትን መሳርሕትን ይጸልዎ። ኣብ ዘቤታዊ ዓመጽ ስጉምቲ ክንወስድ ብሓባር ንሰርሕ! ኣብዛ ቪድዮ ኣዮዴጂ ኣደቲመሂን ብዛዕባ ዓመጽ ከም ማሕበራውን ናይ ስራሕ ቦታን ጉዳይ ይዛረብ።

ሑማይራ ፋላክ፡ ‘ምሕያል ጽንዓት’፡ ዓመጽ ምስ ኣጋጠማ ንዝመጹ ዕንቅፋታት ኣብ ምብዳህ ዝገበረቶ ጉዕዞ ክትካፈል ከላ።

ርእይቶኹም ስደዱ

ነዚ ናይ 3 ደቓይቕ ዳህሳስ በጃኹም መልሲ ሃቡ፤ ሓደስቲ መጻእቲ ደቂ ኣንስትዮ | ኣስራሕቲ & ወሃብቲ ኣገልግሎት

ኣብ ኣልበርታ ደገፍ ረኸቡ።

ኣብ ቅጽበታዊ ሓደጋ ወይ ንድሕነትካ ትፈርሕ እንተኾንካ በጃኻ 911 ደውሉ።

መስመራት ቅልውላው (24/7)

ህጹጽ መዕቆቢ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ካልጋሪ